Πακέτο εργασίας 1

Δράση 1: Συλλογή και διάδοση γνώσης και πληροφοριών –Ανάλυση της υφιστάμενης εξωτερικής κατάστασης

Δραστηριότητα 1.1-  Συνοπτική παρουσίαση

Δραστηριότητα 1.2-  Συνοπτική παρουσίαση 

Δραστηριότητα 1.3-  Συνοπτική παρουσίαση

Δραστηριότητα 1.4-  Συνοπτική παρουσίαση

Δραστηριότητα 1.5-  Συνοπτική παρουσίαση

Πακέτο εργασίας 1 – Συλλογή και διάδοση γνώσης και πληροφοριών – Ανάλυση της υφιστάμενης εξωτερικής κατάστασης, ( Συντονιστής Εταίρος : ΔΠΘ)

Στόχος του Πακέτου εργασίας 1 είναι η συλλογή, με οργανωμένο τρόπο, γνώσης και πληροφορίας που σχετίζεται με την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων στην ΕΕ και στις χώρες που συμμετέχουν στο Έργο. Σκοπός του Πακέτου εργασίας 1 είναι να ενισχύσει την λήψη σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων και να θέσει πρακτικά ζητήματα προς συζήτηση και εφαρμογή.

Πιο συγκεκριμένα το Πακέτο εργασίας 1 αποτελείται από τις εξής Δράσεις:
1) Συλλογή και σύγκριση του θεσμικού πλαισίου (νομικό και διοικητικό πλαίσιο) στην ΕΕ, σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο σχετικά με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, στοχεύοντας στον κτιριακό τομέα (προβλήματα, προκλήσεις, ευκαιρίες, περιορισμοί κλπ.).
2) Συλλογή πληροφοριών σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης, προγράμματα και πολιτικές πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, και αξιολόγησή τους σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων στο Έργο και των συνεργατών .
3) Συλλογή των κατάλληλων εφαρμοσμένων βέλτιστων τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας και εκπόνηση προτάσεων εφαρμογής.
4) Ανάπτυξη μιας «δεξαμενής» φυσικών και νομικών προσώπων που είναι ειδικοί στην εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα ή/και διαθέτουν εμπειρία εφαρμογής (BSBEEP POOL).
5) Συλλογή κατασκευαστικών υλικών, υπηρεσιών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας ώστε να αναπτυχθεί μια ειδική ιστοσελίδα προβολής τους (BSBEEP AGORA).