ԽԱ 2

Իրականացման նախապատրաստում – Ներքին ընթացիկ իրավիճակի վերլուծություն

ԽԱ 2.1 Էներգետիկ աուդիտ: Էներգասպառման և այլ բնապահպանական տվյալների գնահատում ավանդական և ջերմագրական մեթոդների կիրառությամբ:

Վայք համայնքի էներգետիկ ուսումնասիրություն, Հայաստան

ԽԱ 2.2 Վերջին տվյալների և միջազգային մեթոդաբանության վրա հիմնված շենքերի էներգասպառման գնահատման գործիքի (Է-գործիք) ուսումնասիրություն և մշակում:

ԽԱ 2.3 Ածխածնի ՞ոտնահետքի՞ հաշվարկ կոմունալ/համայնքային մակարդակով:

ԽԱ 2.4 Մոդեռնիզացման գործողությունների իրականացման համար որպես թիրախ պոտենցյալ կառույցի նախնական ընտրություն և տվյալների հավաքագրում (պիլոտային ցուցադրական ծրագիր):

Մոդեռնիզացման գործողությունների իրականացման համար որպես թիրախ պոտենցյալ կառույցի նախնական ընտրություն և տվյալների հավաքագրում: Դեպքի ուսումնասիրություն: Կավալա քաղաքի քաղաքապետարան: