ԽԱ 5

Գործողության կառավարում և համակարգում

ԽԱ 5.1 Կազմակերպում, համակարգում, աշխատանքնային պլանի մոնիտորինգ և հաշվետվություններ:

Հանդիպումների նախապատրաստում և խոչնդոտների հաղթահարում: Կառավարման և մոնիտորինգի գործընթացների հիմնում: Մշակել ուղեցույցներ և մեթոդաբանություն բոլոր նախատեսված գործողությունների համար:

ԽԱ 5.2 ԽԱ սահմանված արդյունքների որակի հավաստիություն: ԽԱ սահմանված արդյունքների որակի, դրանց իրագործելիության և հետագա կիրառության հավաստիություն:

Այս գործունեություն կբերի Ծրագրի կապիտալիզացիայի գործում հսկա ներդրման:

ԽԱ 5.3 Ֆինանսական մոնիտորինգ, հաշվետվություններ և աուդիտ

ԽԱ 5.4 Ծրագրի գնահատում: Գնահատման ուսումնասիրության իրականացում և ինքնագնահատման տվյալներ